ΕΝΩΣΙΣ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

ASSOCIATION OF GREEK FORMER MEMBERS

OF THE HELLENIC AND EUROPEAN PARLIAMENT

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΣΚΟΠΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α. Την ανωτάτη εποπτεία των λειτουργιών της Ενώσεως βάσει του άρθρου 10 του Καταστατικού έχει ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Β. Βάσει των άρθρων 10 παρ. ια, 11 παρ. θ, 13 παρ. γ, 14 παρ. β, ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  συνεργάζεται με τον Γ. Γραμματέα, τις Επιτροπές, την Κοσμητεία και το Γραφείο Θεσσαλονίκης για την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση θεμάτων που τους απασχολούν.

Γ. Βάσει των άρθρων 11, 13 (παρ. γ) 14 παρ. β του Κανονισμού την ευθύνη της ομαλής και παραγωγικής λειτουργίας των Γραφείων της Ενώσεως και της διεκπεραιώσεως των θεμάτων διοικήσεως έχει ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.

Δ. Βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού την ευθύνη της τηρήσεως και ευταξίας των οικονομικών της Ενώσεως έχει ο ΤΑΜΙΑΣ.

Ε. Βάσει του άρθρου 13 παρ. β,γ του Καταστατικού, την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Εντευκτηρίου, της Βιβλιοθήκης και των Επιτροπών έχει η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ, η οποία συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

ΣΤ. Το Γραφείο Θεσσαλονίκης διέπεται από ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό που επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό και αποτελεί ενιαίο μετ’ αυτού κείμενο.

Ζ. Οι Αποφάσεις διακρίνονται : 1) Σε αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 2) Σε αποφάσεις του Δ.Σ., 3) Σε αποφάσεις του Προέδρου, 4) Σε πράξεις του Γεν. Γραμματέα και 5) Σε πράξεις του Ταμία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Οι εργαζόμενοι στην Ένωση βρίσκονται υπό την προστασία του Δ.Σ. και έχουν την συναντίληψή του στα προβλήματα που τους απασχολούν.

Οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στους εργαζομένους είναι αυτονόητα σεβαστές και άμεσα εφαρμοστέες από την Ένωση.

Η αποδοτική εργασία και η αρμονική συνεργασία εργαζομένων και Δ.Σ. αποτελούν βασικά στοιχεία παραγωγής έργου και ομαλής πορείας των εργασιακών σχέσεων.

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού και αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ενώσεως.

Συγκεκριμένα:

1. τα Διοικητικά καθήκοντα ανά υπάλληλο ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Προέδρου της Ενώσεως ή με πράξη του Γεν. Γραμματέα και αφορούν την Αλληλογραφία Εσωτερικού – Εξωτερικού της Ενώσεως, την τήρηση του βιβλίου Πρωτοκόλλου ή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, την τήρηση και διασφάλιση του αρχείου, την μετάφραση υπηρεσιακών κειμένων, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των χώρων, την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, τηλεφώνων, κλιματισμού κ.λ.π.)

2. τα καθήκοντα της ομαλής οικονομικής λειτουργίας της Ενώσεως περιορίζονται για τους υπαλλήλους στην τήρηση ευταξίας των οικονομικών στοιχείων (σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμία ή των Λογιστών), παραστατικά αγορών ή τιμολόγια, συμβάσεις κ.λ.π. παραλαβές υλικών και χρηστικών αντικειμένων και την υλοποίηση των  πληρωμών που αποφασίζει το Δ.Σ. και με πράξεις του καθορίζει ο Ταμίας της Ενώσεως.

3. Καθήκοντα Δημοσίων Σχέσεων

Οι εργαζόμενοι στην Ένωση υποχρεούνται στην άψογη διεκπεραίωση θεμάτων δημοσίων σχέσεων εντός και εκτός Ελλάδος, βάσει των ανατεθημένων εκάστοτε, σε αυτούς, αποστολών και στην άψογη δική τους παρουσία στους χώρους εργασίας.

4. Καθήκοντα στηρίξεως Επιτροπών

Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στην Ένωση και των εμπειριών τους, γίνεται η κατανομή ευθύνης και στηρίξεως των Επιτροπών. Σχετική απόφαση εκδίδεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή με πράξη του Γενικού Γραμματέα.

5. Καθήκοντα Συνεδρίων, Αποστολών Εσωτερικού - Εξωτερικού

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να ζητήσει την συμμετοχή υπαλλήλου σε αποστολή εσωτερικού ή εξωτερικού για γραμματειακή στήριξη.

6. Καθήκοντα Γραφείων

Η λειτουργία των Γραφείων από πλευράς ασφαλείας, αρχείου, τηρήσεως του ωραρίου και ευταξίας ανήκουν στις ευθύνες των ιδίων των εργαζομένων στην Γραμματεία της Ενώσεως.

7. Καθήκοντα Συμπεριφοράς

Οι εργαζόμενοι στην Ένωση πρέπει να διακρίνονται για την εχεμύθειά τους, την άψογη κοινωνική τους ζωή, την διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους, την κοσμιότητα, την καλή τους εμφάνιση, την προθυμία εκτελέσεως έργου και την ευγενή τους συμπεριφορά προς όλα τα μέλη της Ενώσεως.

Οι υπάλληλοι για σοβαρά υπηρεσιακά ή προσωπικά θέματα απευθύνονται ιεραρχικά στα όργανα του Δ.Σ. της Ενώσεως.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

1.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις του δύναται να ιδρύει Θεματικές Επιτροπές προκειμένου να προωθεί πληρέστερα τους καταστατικούς σκοπούς της Ενώσεως.

2.                  Οι Επιτροπές αποτελούνται από Τακτικά μέλη και δύναται να συμμετέχουν σ’ αυτές, μετά από πρόταση της Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ., Αντεπιστέλοντα μέλη, Πάρεδρα μέλη και Εμπειρογνώμονες. Τα Τακτικά Μέλη δύναται να συμμετέχουν σε μια ή περισσότερες Επιτροπές.

3.                  Οι επιτροπές λειτουργούν με τρόπο και σε χρόνο που καθορίζονται από τις ίδιες. Η θητεία τους είναι τριετής δυναμένη με απόφαση του Δ.Σ. να ανανεωθεί.

4.                  Οι Επιτροπές κατά την πρώτη τους συνεδρίαση εκλέγουν μεταξύ των Μελών τους τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι συντονίζουν το έργο των Επιτροπών.

5.                  Ο Σύνδεσμος έκαστης Επιτροπής (Μέλος του Δ.Σ.), η Κοσμητεία της Ενώσεως και το Δ.Σ. παρέχουν την βοήθεια τους για την ομαλή λειτουργία των Επιτροπών. Καμία παρέμβαση στο έργο των Επιτροπών δεν είναι επιτρεπτή.

6.                  Οι Επιτροπές λειτουργούν εντός του πλαισίου των σκοπών και των διατάξεων του Καταστατικού και καθορίζουν ελεύθερα τον πίνακα των θεμάτων, με τα οποία κρίνουν (αξιολογικά) ότι θα πρέπει να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια εκάστου έτους.

7.                  Οι Επιτροπές δύνανται με απόφασή τους να συνενώνονται, να διχοτομούνται ή να τριχοτομούνται και να λειτουργούν ως Υποεπιτροπές ανάλογα προς τις ανάγκες του θεματικού τους αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή η ολομέλεια της Επιτροπής εγκρίνει τα τελικά συμπεράσματα, τις εισηγήσεις ή τα πορίσματα των επί μέρους Υποεπιτροπών, που αποτελούν και θέσεις της Ενώσεως σε περίπτωση δημοσίων προτάσεων ή διαλόγου.

8.                  Στις Θεματικές Επιτροπές ανήκει η ευθύνη για το αν μια εισήγηση, ένα πόρισμα ή ένα συμπέρασμα θα λάβει δια του Δ.Σ. την οδό της δημοσιότητας ή του διαλόγου.

9.                  Οι συζητήσεις των Επιτροπών δύνανται να έχουν εμπιστευτικό ή ανοιχτό χαρακτήρα. Ανήκει κάθε φορά στο Προεδρείο της Επιτροπής η διαβάθμιση των συζητήσεων.

10.              Οι Επιτροπές τηρούν περιληπτικά πρακτικά αποφάσεων και όχι συζητήσεων.

11.              Η Δεκαπενταμελής Επιτροπή των Παρέδρων Μελών λειτουργεί με τη μορφή τριών Υποεπιτροπών με αντικείμενα που καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. Η Δεκαπενταμελής Επιτροπή δύναται να αναθέτει τον Συντονισμό και την γραμματειακή της στήριξη σε πρόσωπα που εκείνη κάθε φορά ελεύθερα θα προκρίνει.

12.              Η Γραμματειακή στήριξη των Επιτροπών παρέχεται από τους υπαλλήλους της Γραμματείας της Ενώσεως.

 

Ο Αρχικός Κανονισμός της 17ης Φεβρουαρίου 2006 τροποποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2006.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Της ΕΝΩΣΕΩΣ τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών

 

1.      Ιδρύεται με απόφαση του Δ.Σ. (της 8ης Ιουνίου 2005) Γραφείο προωθημένης επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών της Ενώσεως στο Βορειοελλαδικό χώρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2.      Η Διευθύνουσα Επιτροπή του Γραφείου ορίζεται από το Δ.Σ. και συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ενώσεως.

3.      Η σύνθεση της Διευθύνουσας Επιτροπής δύναται να είναι πενταμελής ή επταμελής. Η θητεία της είναι τριετής δυναμένη να ανανεωθεί με απόφαση του Δ.Σ.

4.      Η Διευθύνουσα Επιτροπή ευθύς μετά τον διορισμό της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον υπεύθυνο Συντονιστή της και τον Αναπληρωτή του.

5.      Η λειτουργία του Γραφείου ρυθμίζεται εκάστοτε (θέρος – εορτές – ώρες κ.λ.π.) από την Διευθύνουσα Επιτροπή και ανάλογα  με τις τοπικές ανάγκες και τους στόχους που καλείται να ικανοποιήσει.

6.      Η ευθύνη για την επίπλωση και το εξοπλισμό του Γραφείου ανήκει στις υποχρεώσεις της Ενώσεως.

7.      Οι οικονομικές υποχρεώσεις: (Συμβολικό ενοίκιο 50 ΕΥΡΩ, Κοινόχρηστα, Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας, καθαριότητα κ.λ.π.) ρυθμίζονται με την εξεύρεση πόρων, τοπικά, από την Δ.Ε., η οποία διατηρεί πλήρη οικονομικά στοιχεία διαχειρίσεως.

8.      Οι ενέργειες μείζονος σημασίας της Δ. Επιτροπής υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ενώσεως. Το Γραφείο Θεσσαλονίκης δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση οικονομικά την Ένωση για τις οποιεσδήποτε πράξεις του.

9.      Όλες οι ενέργειες της Διευθύνουσας Επιτροπής είναι υπερκομματικού χαρακτήρα και αποβλέπουν στην προώθηση των καταστατικών στόχων της Ενώσεως και των επιμέρους σκοπών της ιδρύσεως του Γραφείου Θεσσαλονίκης.

10.  Στο Γραφείο Θεσσαλονίκης παρέχονται όλες οι εις την διάθεση της Ενώσεως πληροφορίες και έντυπα που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα των Μελών της Ενώσεως.

11.  Το Γραφείο Θεσσαλονίκης (μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ενώσεως) διοργανώνει συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια στο χώρο της Βορ. Ελλάδος στο πλαίσιο α) των καταστατικών υποχρεώσεων, β) των προτάσεων των Επιτροπών της Ενώσεως και γ) των Μελών της Ενώσεως στον Βορειοελλαδικό χώρο.

12.  Οι πιο πάνω διοργανώσεις γίνονται μέσω κρατικών χορηγιών, ή χορηγιών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (όχι όμως και ιδιωτών).