ΕΝΩΣΙΣ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

ASSOCIATION OF GREEK FORMER MEMBERS

OF THE HELLENIC AND EUROPEAN PARLIAMENT

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΣΚΟΠΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
"ΕΝΩΣΙΣ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ"

 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο των τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών της Ελλάδος με έδρα την Αθήνα και επωνυμία "ΕΝΩΣΙΣ τέως ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ"

 

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 2

1) ΣΚΟΠΟΙ της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

α) Η συμβολή στην ενδυνάμωση και εμβάθυνση των δημοκρατικών,
κοινωνικών και κοινοβουλευτικών θεσμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

β) Η συμβολή στην ισχυροποίηση της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη και τον
κόσμο ως παράγοντα ειρήνης, επιστημονικής, οικονομικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης.

γ) Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ του
συνόλου του πολιτικού κόσμου προς όφελος των ζωτικών θεμάτων του τόπου.

δ) Η προστασία του κύρους των κοινοβουλευτικών θεσμών και η ανάληψη
υπερκομματικών δράσεων για την εδραίωση των αρχών του διαλόγου, της ανοχής,
της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας.

ε) Η προστασία της Ελληνικής γλώσσας, της ανθρωπιστικής παιδείας και των αρχών και πολιτιστικών αξιών του Ελληνισμού χωρίς φυλετικούς ή άλλους διαχωρισμούς.

στ) Η συνεχής προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτή γενικώς
προσδιορίζεται από τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και ειδικότερα η συμμετοχή της Ένωσης σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς και φιλαλληλίας με την παροχή κάθε δυνατής ηθικής, νομικής ή και υλικής βοηθείας στις ασθενέστερες ομάδες και τα δοκιμαζόμενα άτομα και η στήριξη του έργου των αντιστοίχων φορέων και ιδρυμάτων της Χώρας.

ζ) Η διαρκής φροντίδα επίλυσης των προβλημάτων των μελών της Ένωσης
και η εκ μέρους των οργάνων και των θεσμών της Πολιτείας αρμόζουσα
αντιμετώπιση στο δημόσιο βίο των διατελεσάντων εκπροσώπων του Ελληνικού
Λαού.

η) Η ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται από τη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, της παιδικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των γυναικών.

θ) Η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στην πολιτιστική και ιστορική μας κληρονομιά.

 

2) ΜΕΣΑ προς πραγμάτωση των στόχων της ΕΝΩΣΗΣ:

α) Έκδοση εντύπου, με το οποίο θα προβάλλονται οι σκοποί, οι θέσεις και οι δραστηριότητες της Ένωσης.

β) Ίδρυση Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικής Οργανώσεως) για την δυνατότητα συμμετοχής σε πρωτοβουλίες και προγράμματα εθνικά και  διακρατικά, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης, των παραγράφων 1-στ, 1-η και 1-θ του παρόντος άρθρου.

γ) Συλλογικές δράσεις και πολυεπίπεδες υπερκομματικές πρωτοβουλίες εντός
και εκτός Ελλάδος.

δ) Συνεργασίες με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Ακαδημία Αθηνών, τους ερευνητικούς και επιστημονικούς οργανισμούς και συλλόγους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ανεξάρτητες αρχές, τις εργατικές,  αγροτικές και δημοσιοϋπαλληλικές Ενώσεις, τους Κρατικούς φορείς, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και κυρίως την Βουλή των Ελλήνων.

ε) Συμμετοχή σε Διεθνείς Ενώσεις των τέως κοινοβουλευτικών εκπροσώπων
των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων
και συναντήσεων με συμμετοχή συναδέλφων από άλλες χώρες με θέματα
γενικότερου Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού ενδιαφέροντος και κυρίως
κοινωνικού, θεσμικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου, με συμμετοχή προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ζ) Συνεργασίες με τις εκτός Ελλάδος αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών Ενώσεις και φορείς των Ελλήνων της Διασποράς για την στήριξη των Ελληνικών συμφερόντων.

 

ΜΕΛΗ - ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 3

Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ : Οι διατελέσαντες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.

β) ΠΑΡΕΔΡΑ : Οι σύζυγοι των εκλιπόντων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, εφ' όσον το επιθυμούν.

γ) ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ : Όλοι οι διατελέσαντες εξωκοινοβουλευτικοί Πρωθυπουργοί, Υπουργοί ή Υφυπουργοί Κοινοβουλευτικών περιόδων.

δ) ΕΠΙΤΙΜΑ : Όσοι ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών και προσφοράς προς την Διεθνή κοινότητα, τη Χώρα και την Ένωση.

Μέλη της Ένωσης γίνονται όσοι υποβάλλουν στο Δ.Σ. αίτηση εγγραφής  (πλην των Επίτιμων μελών) και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους όπως και το εφ' άπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής.

Οι εγγραφές των Τακτικών μελών διακόπτονται την ημέρα της αναγγελίας της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης).

Τελευταία προθεσμία καταβολής συνδρομών για συμμετοχή στις Γενικές
Συνελεύσεις είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλησης των Γενικών
(Τακτικών ή Εκτάκτων) Συνελεύσεων.

 

Άρθρο 4

α) Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ψηφίζουν για την
συγκρότηση όλων των οργάνων διοίκησης της Ένωσης και μετέχουν σε Επιτροπές,
Συνελεύσεις, Συνέδρια κ.λ.π., όπως και σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα της
Ένωσης.

β) Τα ΠΑΡΕΔΡΑ μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και μπορούν να μετέχουν μόνο σε Δεκαπενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με τριετή θητεία ή και σε άλλες Επιτροπές οριζόμενα και καλούμενα προς τούτο από το Δ.Σ., το οποίο και καθορίζει το έργο και την αποστολή αυτών με απόφασή του. Επίσης μετέχουν στις διάφορες
εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της Ένωσης.

γ) Τα ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους, μετέχουν σε
Επιτροπές κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., όπως επίσης στα συνέδρια και σε όλες τις
εκδηλώσεις της Ένωσης. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να μετέχουν ως
Παρατηρητές στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

δ) Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και μπορούν να μετέχουν
στις διάφορες εκδηλώσεις της Ένωσης, καλούμενα προς τούτο από το Δ.Σ.

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης υποχρεούνται:

α) Να δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για την Ένωση και να συμβάλουν
στην πραγμάτωση των σκοπών της.

β) Να προσέρχονται στις συγκεντρώσεις, διασκέψεις και λοιπές εκδηλώσεις της Ένωσης.

γ) Να καταβάλουν τις συνδρομές τους. Συνδρομές καταβάλλουν μόνον τα Τακτικά, τα Πάρεδρα και τα Αντεπιστέλλοντα μέλη.

 

Άρθρο 5

α) Ο δημόσιος λόγος των Μελών της Ένωσης, του Δ.Σ., των Οργάνων Διοίκησης και των Επιτροπών της Ένωσης εκφράζεται πάντοτε υπερκομματικά, απροκατάληπτα, με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητα και με μόνη φροντίδα την προσφορά στον Τόπο.

Η προστασία της αξιόπιστης, υπερκομματικής παρουσίας της Ένωσης στην δημόσια ζωή, είναι βασικό καθήκον τόσο του Δ.Σ., των Οργάνων Διοίκησης, των Επιτροπών όσο και των μελών της  Ένωσης.

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης — χωρίς να κάνουν χρήση της ιδιότητός των ως μελών της Ένωσης — διατηρούν το πλήρες και αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των απόψεών τους με τον προφορικό ή τον γραπτό τους λόγο ή την συμμετοχή τους σε πολιτικές, κοινωνικές, συνδικαλιστικές, αυτοδιοικητικές, θρησκευτικές, επιστημονικές, οικονομικές, αθλητικές, πολιτιστικές ή επαγγελματικές Ενώσεις και δράσεις.

β) Μέλη της Ένωσης εκλεγόμενα στο αξίωμα του Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή
τελούν σε αναστολή.

γ) Τα Τακτικά μέλη της Ένωσης εφοδιάζονται με ταυτότητες ή και άλλα τυχόν
δελτία αναγνώρισης από την Ένωση ή την Βουλή.

 

 

ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΧΟΡΗΓΟΙ

Άρθρο 6

Πόροι της Ένωσης είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των Τακτικών, των
Παρέδρων και των Αντεπιστελλόντων μελών της Ένωσης, που ορίζονται εκάστοτε
από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.

β) Οι τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις της Βουλής των Ελλήνων.

γ) Πρόσοδοι εκ της συμμετοχής σε μελέτες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λ.π..

δ) Κάθε έσοδο από τυχόν εκδηλώσεις της Ένωσης, εκδόσεις, έντυπα, ταυτότητες, εμβλήματα κ.λ.π..

ε) Κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου στην Ένωση.

στ) Οι τόκοι τυχόν καταθέσεων της Ένωσης, ομολόγων, μερίσματα μετοχών
κ.λ.π..

ζ) Τυχόν πρόσοδοι από μισθώματα ακινήτων της Ένωσης, επικαρπίες,
κρατικές επιχορηγήσεις κ.λ.π..

η) Κάθε έκτακτη χορηγία, εισφορά ή δωρεά.

Οι χορηγοί και οι δωρητές ανακηρύσσονται σε Ευεργέτες και Δωρητές με
ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. ανακοινούμενες στην Γενική Συνέλευση.

Περιουσία της Ένωσης είναι:

α) Τα διαθέσιμα και οι καταθέσεις.

β) Τα πάσης φύσεως χρεώγραφα, αξιόγραφα (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία
κ.λ.π.).

γ) Τα κινητά, έπιπλα, σκεύη, τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα, τηλεοπτικές συσκευές, πίνακες, αντικείμενα Γραφείου και Λέσχης (Εντευκτηρίου - Μουσείου - Βιβλιοθήκης), κ.λ.π.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 7

Όργανα Διοίκησης της ΕΝΩΣΗΣ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), και

δ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

 

Η Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών, οι Επιτροπές, η
Κοσμητεία, το Γραφείο Θεσσαλονίκης και η Ανεξάρτητη Επιτροπή Οικονομικών
και Διαφάνειας δεν είναι όργανα Διοίκησης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο όργανο διοίκησης της Ένωσης.

2.  Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

3.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. μια φορά τον χρόνο και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους και:

α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τα Πεπραγμένα της Διοίκησης, τις Εκθέσεις της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον
Προϋπολογισμό και Απολογισμό.

β) Εκλέγει το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και
την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

γ) Αποφασίζει αμετάκλητα για κάθε προσφυγή, αίτηση, αναφορά και
πρόταση.

4.  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ.:
α) Όταν τούτο κριθεί αναγκαίο.

β) Όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. από το 1/3 των ταμειακά εν
τάξει μελών.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί την Συνέλευση το
πολύ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Η άρνηση και η παράλειψη του Προέδρου να συγκαλέσει την έκτακτη Γεν.
Συνέλευση αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που εκδικάζεται από το Π.Σ.
με αίτηση των ενδιαφερομένων μελών. Στην περίπτωση αυτή το Π.Σ., πέραν της
ποινής που θα επιβάλλει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. υποχρεούται το ίδιο να συγκαλέσει
δια του Προέδρου του Π.Σ. την Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο. Σε αντίθετη περίπτωση την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το 1/4 των ταμειακά εν τάξει
μελών.

5.   Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, ως κυρίαρχα όργανα
διοίκησης της Ένωσης μπορούν να αποφασίζουν για κάθε θέμα που συγκεκριμένα
αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Κάθε πρόταση που συζητείται, κατά την διάρκεια των εργασιών των
τακτικών και μόνον Συνελεύσεων: α) σχετικά με την τροποποίηση του
καταστατικού και β) την διάλυση του Σωματείου, πρέπει να υποβάλεται εγγράφως και να υπογράφεται: Στην πρώτη περίπτωση της τροποποίησης του καταστατικού,
από το 1/3 των ταμειακά εν τάξει μελών ή μόνο με την ομόφωνο απόφαση του Δ.Σ.
και στη δεύτερη περίπτωση της διάλυσης του Σωματείου, από το 1/2 πλέον ενός,
των ταμειακά εν τάξει μελών και να έχουν κατατεθεί επτά (7) εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε άλλη πρόταση δύναται να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη εφ' όσον κατατεθεί επτά (7) εργάσιμες ημέρες προ της Γεν. Συνέλευσης και την υπογράφουν δεκαπέντε (15) μέλη ταμειακά εν τάξει.

6.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία των παρόντων Τακτικών μελών. Τα Τακτικά μέλη (ταμειακά εν τάξει) μπορούν να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο Τακτικά  μέλη  τα  οποία,  στην περίπτωση  αυτή,  δικαιούνται  να  ασκούν  για λογαριασμό των εντολέων τους όσα δικαιώματα προβλέπει το Καταστατικό για τα Τακτικά μέλη. Η ψήφος των εκπροσωπουμένων είναι απόλυτα έγκυρη στις φανερές και   μυστικές   ψηφοφορίες.   Το   ίδιο   πρόσωπο   δεν   μπορεί   να εκπροσωπήσει περισσότερα του ενός Τακτικά μέλη.

7.       Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές και διεξάγονται με ονομαστική κλήση
των μελών, πλην της εκλογής προσώπων στα αξιώματα της Ένωσης και των
αποφάσεων σε προσωπικά ζητήματα, που διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία (με
ψηφοδέλτια, ψηφοδόχους και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους).

8.  Το   ψηφοδέλτιο   των   αρχαιρεσιών   είναι   ενιαίο   και   περιέχει   τους
υποψηφίους για το Δ.Σ., εν συνεχεία τους υποψηφίους για την Ε.Ε. και τέλος τους
υποψηφίους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

9.  Οι   αποφάσεις   των   Γενικών   Συνελεύσεων   είναι   έγκυρες,  εφ'   όσον
λαμβάνονται με απλή σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Ειδικά όμως για
την  τροποποίηση  του Καταστατικού  ή   την διάλυση  της Ένωσης απαιτείται
πλειοψηφία των 3/4 των εγκύρων ψήφων με απαρτία των 2/3 των ταμειακά εν τάξει
μελών.

10.  Μέλη της εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και μέλη των
οργάνων διοίκησης της Ένωσης ή και να εκλεγούν στα αξιώματα αυτά, αφού έργο
τους είναι να διενεργούν τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης,   να   εκδικάζουν  τυχόν  ενστάσεις  και  να  συντάσσουν  τα  Πρακτικά ψηφοφορίας τα οποία πρέπει να φέρουν την υπογραφή τους.

11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ή σε Ειδικό Βιβλίο με φροντίδα του Γ. Γραμματέα της Ένωσης και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

12.           Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με το 1/4 των ταμειακά εν
τάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επανασυγκαλείται το
αργότερο σε  τριάντα (30) ημέρες, οπότε απαρτία λογίζεται ο οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών.

13.  Η πρόσκληση προς τα Τακτικά μέλη για την σύγκληση των Γενικών
Συνελεύσεων  γίνεται  εγγράφως  και  με  ανακοίνωση  που  δημοσιεύεται  σε  δυο
(2)
ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και αναρτάται στα Γραφεία της Ένωσης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα και αποστέλλεται στα μέλη δεκαπέντε (15) ημέρες, τουλάχιστον, προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης).

14.    Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος
προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον Γραμματέα της Γ.Σ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

α) Το Δ.Σ. ασκεί την διοίκηση της Ένωσης και την διαχείριση των
οικονομικών της και έχει συλλογικά την ευθύνη γι' αυτά έναντι και της Γενικής
Συνέλευσης και των νόμων του Κράτους.

β) Το Δ.Σ. είναι επταμελές (7) αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γεν. Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους.

γ) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, Τακτική ή
Έκτακτη, με μυστική ψηφοφορία, ύστερα από υποβολή αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως υποψηφιότητας, μέχρι και 48 ώρες προ των αρχαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε Πίνακα, που αναρτάται στα Γραφεία της Ένωσης.

δ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

ε) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με απλή πλειοψηφία, ακολουθούν δε
οι λοιποί κατά σειρά αριθμού ψήφων ως αναπληρωματικοί, που πληρούν αυτόματα
τις κενούμενες θέσεις ύστερα από παραίτηση, παύση, θάνατο ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην περίπτωση μη υπάρξεως αναπληρωματικού η θέση του Συμβούλου παραμένει κενή μέχρι το τέλος της θητείας του Δ.Σ.. Εφ' όσον οι κενές θέσεις υπερβούν τις δυο τότε προκηρύσσεται εκλογή για την συμπλήρωση των κενών θέσεων με σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

στ) Τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου αμέσως μετά την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα, Ταμία και τριών Συμβούλων. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, καταχωρίζεται δε το Πρακτικό της ψηφοφορίας σε Ειδικό Βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. με φροντίδα του Γ. Γραμματέα.

ζ) Το Δ.Σ. συνέρχεται μια φορά το μήνα, κατ’ ελάχιστον, με πρόσκληση του Προέδρου και με απαρτία τεσσάρων (4) μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε αποφάσεις υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

η) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι παράλληλα και μέλη των άλλων
οργάνων της Ένωσης των παρ. (γ) και (δ) του Άρθρου 7.

θ) Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να προσέρχονται τακτικά στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Αδικαιολόγητη απουσία από οχτώ (8) συνεχείς συνεδριάσεις
αποτελεί σοβαρότατη παράλειψη καθήκοντος, που μπορεί να επιφέρει την ποινή της
παύσεως από μέλος του Δ.Σ. με κοινή απόφαση του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου. Τα παραιτηθέντα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

ι) Το Δ.Σ. παύεται και προτού λήξει η θητεία του με απόφαση Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών
ύστερα από γραπτή πρόταση μομφής ή δυσπιστίας τουλάχιστον 100 ταμειακά εν
τάξει μελών. Η απόφαση για την παύση του Δ.Σ. συνοδεύεται απαραίτητα από
παράλληλη απόφαση της Συνέλευσης για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και το όργανο, που θα συγκαλέσει την Συνέλευση.

ια) Η συμμετοχή σε συνέδρια, αποστολές ή η εκπροσώπηση της Ενώσεως σε
διεθνείς συνάξεις ομολόγων Ενώσεων, αποφασίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση
του Προέδρου του.

ιβ) Μετά από απόφασή του το Δ.Σ. προτείνει στην Γεν. Συνέλευση την εκάστοτε αναπροσαρμογή του δικαιώματος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των τακτικών, των παρέδρων και των αντεπιστελλόντων μελών της Ένωσης.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 10

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στις Εκτελεστικές, Νομοθετικές και
Δικαστικές αρχές του Κράτους, στις οργανώσεις, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα
και στις ομόλογες οργανώσεις εξωτερικού.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει και αφαιρεί το λόγο και θέτει προτάσεις και ζητήματα σε ψηφοφορία.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων,
του Δ.Σ., της Ε.Ε., του Π.Σ. όπως και τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών και
δικαστηρίων.

δ) Εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών της Ένωσης προσυπογράφοντας με
τον Ταμία τα σχετικά εντάλματα και τις αποδείξεις εισπράξεων.

ε) Λογοδοτεί εκ μέρους του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα στις Γενικές Συνελεύσεις,
παραιτούμενος υποχρεωτικά στην περίπτωση της απόρριψης τους από την Γενική
Συνέλευση, παρασύροντας σε παραίτηση και όλα τα λοιπά όργανα διοίκησης της
Ένωσης.

Για την απόρριψη των πεπραγμένων πρέπει να συντρέχουν μεμονωμένα ή σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: 1) Κακή οικονομική διαχείριση που διαπιστώνεται από την έκθεση της Ε.Ε. ή 2) Αντικαταστατικές ενέργειες του Δ.Σ. που προκύπτουν από έκθεση του Π.Σ..

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση που απέρριψε τα πεπραγμένα εκλέγει άμεσα Εφορευτική Επιτροπή που συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης συνεχίζει να διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή πέραν της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με μόνο θέμα την εκλογή των Οργάνων Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της συγκληθησομένης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού.

Τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

στ) Παραίτηση του Προέδρου από άλλη αιτία ή κένωση της θέσης λόγω
παρατεταμένης ασθένειας ή θανάτου αντιμετωπίζεται με εκλογή νέου Προέδρου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ύστερα από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ζ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ.Σ.

η) Εισηγείται στο Δ.Σ. και αυτό αποφασίζει για την συγκρότηση ή την
αντικατάσταση των Επιτροπών και των μελών τους, του Γραφείου της
Θεσσαλονίκης και της Κοσμητείας της Ενώσεως των οποίων η θητεία είναι τριετής,
δυναμένη να ανανεωθεί.

θ) Ο Πρόεδρος δύναται να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του για
ορισμένο
ή αόριστο χρόνο, μετά σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο,
τον Γεν. Γραμματέα ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ.

ι) Μία φορά τον χρόνο ο Πρόεδρος υποχρεούται, σε κοινή συνεδρίαση του
Δ.Σ., της Κοσμητείας και όλων των Επιτροπών να ενημερώσει τα μέλη τους επί της καταστάσεως   και   της   πορείας   των   θεμάτων,   των   προβλημάτων   και   των
δραστηριοτήτων της Ένωσης.

ια) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ο οποίος
έχει την ευθύνη, μαζί με την Κοσμητεία και τον Γ. Γραμματέα, του συντονισμού των
Επιτροπών της Ένωσης. Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τακτικά τον Πρόεδρο για το έργο των Επιτροπών.

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 11

α) Ο Γ. Γραμματέας τηρεί τα Βιβλία της Ένωσης, δηλαδή το Μητρώο των
Μελών, το Βιβλίο Πρακτικών των Γ. Συνελεύσεων, όπως επίσης και το Βιβλίο των
Πρακτικών του Δ.Σ. σε κοινή ή ηλεκτρονική μορφή.

β) Διασφαλίζει αρχειακά τα Πρακτικά και τις εισηγήσεις των Επιτροπών.

γ) Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και των εξερχόμενων εγγράφων
και τους σχετικούς φακέλλους.

δ) Τηρεί το Αρχείο, την σφραγίδα, το Καταστατικό, τα εμβλήματα.

ε) Τηρεί τα βιβλία περιουσίας της Ένωσης, της Βιβλιοθήκης, των Βιογραφιών και φωτογραφιών των Εκλιπόντων Συναδέλφων.

στ) Εκδίδει τις ταυτότητες των Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών και
τις συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ζ) Συντάσσει με τον Πρόεδρο και αποστέλλει τα διάφορα έγγραφα, τα οποία
πρέπει να φέρουν τις υπογραφές και των δυο (2) πλην εκείνων της ατομικής τους
αλληλογραφίας.

η) Υπογράφει εκ μέρους του Προέδρου την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., την
οποία με ευθύνη του κοινοποιεί εγκαίρως στα μέλη του Δ.Σ.

θ) Συνεργάζεται με τον Αντιπρόεδρο και την Κοσμητεία για όλα τα θέματα,
που αφορούν το έργο των Επιτροπών και εξασφαλίζει δια των υπαλλήλων της
Ένωσης ή συνεργατών την γραμματειακή τους στήριξη.

ι) Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας Σύμβουλος, που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση παραίτησης,
παρατεταμένης ασθένειας ή θανάτου του.

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ

                                                                      Άρθρο 12

α) Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ένωσης και τηρεί τους
Τραπεζικούς Λογαριασμούς. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία Εσόδων και Δαπανών,
τους φακέλους των παραστατικών εγγράφων, τα μπλοκ των Αποδείξεων
Είσπραξης και Δαπάνης, που υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή άλλο
εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.

β) Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό. Καταθέτει στις Τράπεζες
το Αποθεματικό και κρατεί στο Ταμείο της Ένωσης ποσό μέχρι 1.000 €.

γ) Είναι υπεύθυνος να τηρεί όλα τα λογιστικά και ταμειακά έγγραφα και μπορεί προς τούτο να υποβοηθείται από Λογιστή με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..

δ) Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς με την υπογραφή του
Προέδρου, του ιδίου ή άλλων δυο μελών του Δ.Σ., που ορίζονται με ειδική ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ.. Οπωσδήποτε η μία εκ των δυο υπογραφών θα πρέπει να είναι
του Προέδρου ή του Ταμία. Ανανεώνει προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια ή ομόλογα και αγοράζει ή πωλεί μετοχές μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ε) Είναι υπεύθυνος για την μισθοδοσία του προσωπικού και τις οριζόμενες
από το Δ.Σ. αμοιβές συνεργατών της Ένωσης κ.λ.π..

στ) Σύμφωνα με την διαδικασία, που ορίζεται από την παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου: Προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της Ένωσης σε Τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Εφορίες κ.λ.π..

Προβαίνει επίσης σε εισπράξεις από Κρατικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα, από Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τη Βουλή των Ελλήνων, κ.λ.π.

ζ) Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας Σύμβουλος, που ορίζεται
από το Δ.Σ.. Το ίδιο γίνεται σε περίπτωση παραίτησης, παρατεταμένης ασθένειας ή
θανάτου.

 

Κοσμητεία

Άρθρο 13

Η Κοσμητεία της Ένωσης είναι τριμελής υπαγόμενη στο Δ.Σ.. Οι Κοσμήτορες
είναι μη μέλη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου της Ένωσης και ορίζονται από το Δ.Σ. με
ομόφωνη απόφασή του, όπως και αντικαθίστανται ή αναπληρώνονται. Η θητεία
τους είναι τριετής, δυναμένη να ανανεωθεί. Έργο των Κοσμητόρων είναι: α) Η προσεκτική και υπεύθυνη αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των φορέων, των οργάνων και των θεσμών της Πολιτείας, έναντι των διατελεσάντων εκπροσώπων του Λαού, β) η υποβοήθηση και ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών και γ) η καλή και εύρυθμη λειτουργία του Εντευκτηρίου και της Βιβλιοθήκης. Οι Κοσμήτορες βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της Ένωσης.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 14

α) Αναλόγως προς το αντικείμενό τους οι συνιστώμενες από το Δ.Σ.
Επιτροπές, μπορεί να έχουν από τρία (3) έως και ένδεκα (11) μέλη. Η θητεία των Επιτροπών είναι τριετής δυναμένη να ανανεωθεί. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η κάθε Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, οι οποίοι
και προωθούν το έργο της. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στα Γραφεία της Ένωσης.

β) Ιδρύεται με απόφαση του Δ.Σ. Γραφείο προωθημένης επικοινωνίας και
συνεργασίας των μελών της Ένωσης στο βορειοελλαδικό χώρο με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή Διεύθυνσης του Γραφείου ορίζεται από το Δ.Σ.
και
συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Η σύνθεση της δύναται να είναι πενταμελής ή επταμελής. Η θητεία της είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 15

α) Η Ε.Ε. είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από
την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ύστερα από υποβολή υποψηφιοτήτων
μέχρι και την προπαραμονή των αρχαιρεσιών ή σε ενάντια περίπτωση, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως κατά την έναρξη της διαδικασίας των εκλογών και εγκρίσεως αυτής από την Γ.Σ..

β) Η Ε.Ε. συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή των μελών της,
αναδεικνύοντας Πρόεδρο και Γραμματέα. Το τρίτο μέλος είναι Σύμβουλος, που
αναπληροί πότε τον Πρόεδρο και πότε τον Γραμματέα όταν αυτοί απουσιάζουν ή
κωλύονται.

γ) Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων της ετήσιας διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης.

δ) Η Ε.Ε. συντάσσει Έκθεση με τις παρατηρήσεις της για την διαχείριση των
ετησίων εσόδων και δαπανών, που την ανακοινώνει ο Πρόεδρος αυτής στην Γενική
Συνέλευση.

ε) Η Ε.Ε. πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο, δέκα (10) ημέρες προ της Γεν. Συνέλευσης, άπαντα τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης για την σύνταξη της Έκθεσής της. Την προς τούτο ευθύνη έχουν ο Ταμίας και ο Γ. Γραμματέας της Ένωσης.

στ) Η Έκθεση της Ε.Ε. έχει απόλυτη εγκυρότητα έστω και αν δεν
συνοδεύεται από την προαιρετική έκθεση της Α.Ε.Ο.Δ. της παρ. (ε) του αρθρ. 16.

Κένωση θέσης μέλους της Ε.Ε. πληρούται με την πρόσκληση των
αναπληρωματικών μελών κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε., το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του
δικαιούται να συγκροτήσει τριμελή Ε.Ε. από άλλα τακτικά μέλη.

Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι παράλληλα και μέλη άλλων οργάνων
της Ένωσης. Η θητεία της Ε.Ε. είναι τριετής.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

(Α.Ε.Ο.Δ.)

Άρθρο 16

α) Η Επιτροπή είναι τριμελής. Τα μέλη της ορίζονται με κλήρωση, που γίνεται
από το Δ.Σ. δημόσια στα Γραφεία της Ένωσης. Σε περίπτωση, κατά την οποία μέλος που κληρώθηκε δεν επιθυμεί την συμμετοχή του σε αυτήν, η κλήρωση επαναλαμβάνεται έως την συμπλήρωση της Επιτροπής. Η θητεία της είναι τριετής δυναμένη να ανανεωθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ή άλλως δια νέας κληρώσεως.

β) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών της
Ένωσης και γίνεται κατά την κρίση της σε οποιοδήποτε χρόνο και για οιοδήποτε
θέμα κατά την διάρκεια της ετήσιας διαχείρισης.

γ) Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως οποιοδήποτε στοιχείο από τον
Ταμία και εν απουσία του από τον νόμιμο αναπληρωτή του, με την υποχρέωση των
αρμοδίων της Ένωσης να της προσκομισθούν τα αιτούμενα στοιχεία εντός ευλόγου
χρόνου.

δ) Η Α.Ε.Ο.Δ. είναι ανεξάρτητη από το Δ.Σ. και δύναται στο έργο της να
υποβοηθείται από ορκωτό λογιστή.

ε) Η Α.Ε.Ο.Δ. στο τέλος κάθε οικονομικής διαχείρισης δύναται να εκδώσει
προαιρετικά έκθεση την οποία παραδίδει έγκαιρα στην Ε.Ε. και το Δ.Σ. προς
γνωστοποίηση στη Γεν. Συνέλευση.

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

α) Το Π.Σ. είναι πενταμελές με ισάριθμους αναπληρωματικούς, που
εκλέγονται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται
μέχρι και την προπαραμονή των αρχαιρεσιών ή σε ενάντια περίπτωση, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Γεν. Συνελεύσεως κατά την έναρξη της διαδικασίας των εκλογών και εγκρίσεως αυτής από την Γ.Σ.. Η θητεία του Π.Σ. είναι τριετής.

β) Το Π.Σ. συγκροτείται σε σώμα μετά την εκλογή του, δηλαδή εκλέγει με
μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Γραμματέα. Τα τρία άλλα μέλη αναπληρώνουν
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα όταν απουσιάζουν ή κωλύονται κατά την σειρά
εκλογής τους.

γ) Έργο του Π.Σ. είναι η επιβολή ή όχι κυρώσεων κατά μελών της Διοίκησης,
της Ε.Ε. ή των μελών της Ένωσης για παραβάσεις του Καταστατικού,
αντιδεοντολογική έναντι της Ένωσης συμπεριφορά ή ποινικά αδικήματα ατιμωτικού χαρακτήρα, τα οποία κρίθηκαν αμετάκλητα. Το Π.Σ. εκδικάζει τις παραβάσεις αυτές οίκοθεν ή ύστερα από σχετική προσφυγή του Δ.Σ. της Ε.Ε. ή και τακτικών μελών. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και καταχωρίζονται σε Ειδικό Βιβλίο με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα και του Γραμματέα του Π.Σ.. Κατά των αποφάσεων αυτών χωρεί προσφυγή στην αμέσως επόμενη Τακτική Γ. Συνέλευση, αλλιώς οι αποφάσεις του Π.Σ. είναι άμεσα εκτελεστές από το Δ.Σ.

δ) Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι: Σύσταση, παύση από αξίωμα της
Ένωσης, προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι ένα έτος, οριστική
διαγραφή.

ε) Παραίτηση μελών του Π.Σ. θεραπεύεται με την κάλυψη των θέσεων που
κενούνται από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης
τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Π.Σ. το Δ.Σ. δικαιούται να συγκροτήσει
νέο Π.Σ. από άλλα τακτικά μέλη. Η προς τούτο απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη.

Τα μέλη του Π.Σ. δεν μπορεί να είναι παράλληλα και μέλη άλλων οργάνων
της Ένωσης.

 

 

ΕΜΒΛΗΜΑ

Άρθρο 18

Το έμβλημα της Ένωσης είναι το αποτυπούμενο στην παρούσα διάταξη και
περιγράφεται ως εξής : φύλλα δάφνης περικλείουν την Ελληνική Σημαία εντός της
οποίας απεικονίζεται το Μέγαρο του Κοινοβουλίου και το λογότυπο «ΕΝΩΣΙΣ τέως
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ».

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Άρθρο 19

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι το σε σμίκρυνση Έμβλημα της Ένωσης με το
λογότυπό του.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

α) Η Ένωση των τέως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών είναι ταγμένη στην
υπηρεσία του Ελληνικού Λαού και των Ευρωπαίων Πολιτών. Η αλληλεγγύη των
μελών της ως δύναμη, υπηρετεί τον αδικημένο και δοκιμαζόμενο πολίτη και
στηρίζει την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

β) Η Ένωση τέως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών της Ελλάδος ανήκει ουσία στις μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές Ενώσεις προσώπων και στοχεύει στην προώθηση των πνευματικών αξιών, του διαλόγου των Πολιτισμών και την ενίσχυση θεσμών προς όφελος του Ελληνικού Λαού, με στόχο τη συνοχή και ισχυροποίηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

γ) Όλα τα αξιώματα της Ένωσης είναι τιμητικά και άμισθα.

δ) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης πρέπει να καταγραφούν εντός
ευλόγου χρόνου σε ειδικό Βιβλίο, τηρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία.

ε) Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία και το αρχείο της
περιέρχονται στην Βουλή των Ελλήνων.

στ) Εντός ενός έτους με εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το
Δ.Σ. ρυθμίζονται: Η λειτουργία των Επιτροπών, των Γραφείων, του Εντευκτηρίου, της Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Θεσσαλονίκης και τα των χορηγών (Ευεργετών - Δωρητών).

ζ) Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις παραπάνω διατάξεις του
Καταστατικού, θεραπεύεται από την κείμενη περί Σωματείων νομοθεσία. Το
Καταστατικό αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.

Όλες ανεξαιρέτως οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού είναι άμεσα
εφαρμοστέες πλην της παραγράφου (δ) του άρθρου 9, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή
για την θητεία των επόμενων Δ.Σ., από της εγκρίσεως του παρόντος. Τούτο ισχύει επίσης και για την τριετή θητεία της Ε.Ε. και του Π.Σ..

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 ΚΩΝ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ                               ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ